Avtalevilkår

1.0 Om avtalen

1.1 Avtalein­ngåelse
Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmeld­ing (betalt deltak­er­avgift) til Stu­dentlekene Tromsø 2022.

1.2 Partene

1.2.1

Stu­dentlekene Tromsø 2022, med mandat fra Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI), ref­er­eres til som teknisk arrangør.
Kon­tak­t­in­for­masjon:
Navn: Tromsøstudentenes Idrettslag
Adresse: Kraft sportssenter, Framstredet 79, 9037 Tromsø
Organ­isas­jon­snum­mer: 879 387 272

1.2.2
Deltaker er den per­son som fore­tar påmeldingen.

1.3 Priser
Priser som er oppgitt i påmeldin­gen inklud­erer merverdiavgift.

1.4 Transak­sjoner på nettsiden
Ved påmeld­ing vil all infor­masjon bli kryptert og transak­sjo­nen utføres med sikker teknolo­gi (TLS/SSL). Per­son­lig infor­masjon er beskyt­tet. Telefonnummer og e-postadresse kan deles med samarbeidspartnere frem til en måned etter arrangementslutt. (se punkt 2.2). All øvrig informasjon benyttes kun av Studentlekene Tromsø 2020, og deles kun med tredjepart for gjennomføring av Studentlekene Tromsø 2020. Dette innebærer i hovedsak trykking av akkrediteringsbevis.

2.0 Deltak­eren

2.1 Deltak­ers ansvar
Deltaker er ans­varlig for de skader som den påfører, eller indi­rekte med­virker til, på lokaler/​utstyr som den benyt­ter seg av under arrange­mentet. Deltaker kan bli stilt økonomisk ansvarlig for dette i etterkant.

Deltaker er plik­tig til å sette seg inn i orden­sre­gle­mentet på den aktuelle lokasjon, der­som overnat­ting er i regi av arrangør.

I følge NIF sin lov § 11.2. er det straff­bart å nyte alkohol/​rusmidler på bane/​anlegg eller garder­obe for spillere, ledere eller lag. Det er også strengt for­budt å nyte med­brakt alko­hol på sko­lene arrangøren stiller til disposisjon

2.2 Per­son­op­plysninger
Per­son­op­plysninger behan­dles kon­fi­den­sielt og opp­be­vares ifølge norsk lov. Alle per­son-opplysninger vil bli slet­tet etter at de har tjent sitt for­mål. Deltaker god­kjen­ner at kon­tak­t­informasjo­nen (herun­der navn, tlf. og e-post) kan deles med og benyttes av Stu­dentlekene Tromsø 2022 sine samar­bei­dspart­nere. Reser­vasjon mot å dele kon­tak­t­in­for­masjon kan gjøres per e-post til post@sltromso.no.

2.3 Bilder tatt av arrangør
Alle bilder tatt av arrangørens funksjonærer tilhører Stu­dentlekene Tromsø 2022 og Norges Stu­den­tidretts­for­bund, og kan bli brukt i pro­mo­ter­ing under og etter studentlekene.

2.4 Korrekt bilde
Deltaker har ans­var for at bildet som lastes opp for bruk til akkred­i­ter­ingsbevis opp­fyller kravene som etter­spør­res i påmeldingen. Dersom bildet ikke er av riktig person, eller personen ikke kan gjenkjennes, vil det påløpe et gebyr på 50,- ved akkreditering.

3.0 Aktuelle bestem­melser for deltakere i mester­skap arrangert i regi av Norges stu­den­tidretts­for­bund (utdrag fra mesterskapsbestemmelsene)

Forko­r­telser:
NSI – Norges Stu­den­tidretts­for­bund
SM — Norske Stu­dentmester­skap
SC — Norsk Stu­den­tidrettscup
SL – Norske Studentleker

3.1 Bestem­melser for deltakelse

3.1.1 Deltaker­berettigelse
Start­berettigete i alle arrange­ment er medlem­mer av idrettslag tatt opp av NSI, som kan vise gyldig medlem­skap i det respek­tive stu­den­tidrettslaget, og gyldig studiebe­vis*. Se 3.1.1.1 for unntak fra sist­nevnte. En deltaker kan bare være deltaker­berettiget for ett lag.

Medlem­slag må ha over­holdt sine for­p­lik­telser over­for NSI.

*Vi god­tar også ikke-​studenter så gyldig studiekort gjelder ikke for alle.

3.1.1.1 Deltaker­berettigelse i SM og SC
Hvis et lag ikke kan stille med mak­si­malt antall deltakere i lagidret­ter etter punkt 2.1.etter mester­skaps­bestem­melser for NSI som dere finner på stu​den​tidrett​.no, kan laget kom­plet­teres med egne medlem­mer som ikke er studenter.

Ande­len utø­vere som nevnt i første ledd, kan ikke over­stige 25 % av det antall utø­vere som utgjør et lag pr. klasse i den aktuelle lagidretten.

I indi­vidu­elle idret­ter med lagkonkur­ranse, der lag består av min­i­mum tre utø­vere, kan en (1) ikke-​student som er medlem av laget delta.

Lag bestående av stu­den­ter fra to eller flere stu­den­tidrettslag opp­tatt i NSI er start­berettiget, men deltar uten­for konkur­ranse. Lag som deltar uten­for konkur­ranse vil få strøket resul­tatet fra grup­pe­spillet. Disse får ikke plasser­ing i mester­skapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.

Norske stu­den­ter i utlandet er start­berettiget, men deltar uten­for konkur­ranse. Disse får ikke plasser­ing i mester­skapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning til å søke om reise­fordel­ing (Statut­ter for norske SM § 2).

3.1.1.2 Deltaker­berettigelse i SL
Deltaker­berettigelse føl­ger bestem­melsene i SM og SC.

3.1.2 Påmeld­ing og avbud

Påmelding er bindende. Påmelding er kun gyldig når deltakeravgiften er betalt.

Studentlekene Tromsø 2022 kan rette skriftlig krav til uteblivende lag/​utøvere om dekning av kostnader påført arrangementet ved uteblivelse eller avbud etter fastsatte frister. Kopi av krav sendes NSI.

Det gis ikke refusjon for andre kjøp hos Studentlekene Tromsø 2020, slik som bussbillett eller overnatting.

Ved plassbegrensning vil det bli prioritert å ha flest mulig deltakende studentidrettslag fremfor flere deltakere fra ett studentidrettslag.

3.2.1 For­sikring og reisefordeling
NSI har oblig­a­torisk for­sikring, reise­fordel­ing­sor­d­ning og administrasjonsavgift for alle arrange­menter. Beløpet er kr 100,- pr. per­son og betales sam­tidig med påmeld­ing til arrange­mentet. I Stu­dentlekene Tromsø 2022 inngår dette beløpet i deltakeravgiften.

3.2.2 Reise­fordel­ingstil­skudd
Reise­fordel­ingstil­skudd bereg­nes på grunnlag av rene trans­portut­gifter, dvs. reise mel­lom eget stud­i­ested og arrange­mentssted. Trans­portut­gifter på stud­i­ested og arrange­mentssted (fly­buss, fly­tog, t-​bane, trikk og lig­nende) dekkes ikke. Reise­fordel­ingstil­skudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må doku­menteres med orig­i­nale billetter/​kvitteringer.
Deltakere som reiser langt (har størst kost­nad på reise) skal ha mest støtte.
Søk­nads­frist på 14 dager. Innkomne søknader vil ikke bli behandlet etter fristen.

3.2.3 Søk­nad om reisefordelingstilskudd
Kun start­berettigede i.h.t. 3.1.1. kan søke om reise­fordel­ingstil­skudd i forbindelse med deltakelse i SM og SC. Det er kun utø­vere og en per­son fra støt­teap­pa­rat som kan få refun­dert reiseutgifter.
For å søke om reise­fordel­ingstil­skudd skal NSIs reiseut­giftsskjema benyttes. Skje­maet deles ut av NSI-​representant på mester­skapet eller kan lastes ned på www​.stu​den​tidrett​.no.
Søk­naden fylles ut av ans­varlig per­son i laget, og sendes sam­let for laget. Søk­naden skal fylles ut av ans­varlig til NSI sam­men med orig­i­nale bil­let­ter sen­est 2 uker etter arrange­mentet for å bli behan­dlet. Søk­nader uten bilag blir ikke behandlet.

3.2.4 Reise­fordel­ing ved avlysning av arrangement
Der­som arrange­mentet grun­net man­glende påmeld­ing blir avlyst innen dagen etter påmeldings­fris­ten, vil de påløpte reisekost­nader ikke dekkes gjen­nom reisefordelingstilskuddet.
Der­som avlysnin­gen skyldes andre forhold uten­for arrangørens kon­troll kan det søkes Forbundsstyret om dekn­ing av påløpte reisekost­nader. For­bundsstyret fore­tar en særskilt vurder­ing for det enkelte arrange­ment og kan fatte ved­tak om dekn­ing av hele eller deler av kost­nadene. Det dekkes kun kost­nader for reiser som er bestilt før avlysnin­gen er blitt gjort kjent og kun for ubenyt­tede reiser som ikke kan avbestilles.

3.3.1 Nyt­ing av alko­hol og rusmidler
I følge NIFs lov § 11.2. er det straff­bart å nyte alkohol/​rusmidler på idrettsarena eller garderobe for utø­vere, støt­teap­pa­rat og publikum.

Ved overtre­delse kan arrange­mentsjuryen vedta bortvis­ning fra arrangementet.
I tilknytning til alle NSI sine arrangement gjelder WADAs antidoping-reglement (se www.antidoping.no)
Ved alle arrangement gjelder norsk lov om alkoholservering og rusmidler.

3.3.2 Uøns­ket adferd
Deltakere som på eller utenfor idrettsarena der idretten finner sted, utøver eller oppfordrer til voldshandlinger, eller ytrer kommentarer av rasistisk, seksuelt diskriminerende karakter og lignende, kan av arrangementsjuryen bortvises fra arrangementet.
Dersom handlingen skjer i forbindelse med konkurranse er det dommer som skal ilegge straff etter gjeldende reglement for den aktuelle idretten. Arrangementsjuryen skal etter konkurransen vurdere ytterligere straffereaksjoner.

3.4.1. Klager
Følgende forhold kan klages inn til jury:
– Bruk av ikke-​startberettigede utøvere (jf 3.1.1).
– Bruk av ureglementert utstyr.
– Uønsket atferd (jf 3.3.2).
– Forhold knyttet til reglement for idretten.

Dersom klagen tas til følge kan jury vedta diskvalifikasjon, tidsstraff, tidstrekk, eller at klagende lag vinner kampen på walkover. Ved uønsket adferd, kan deltaker/​lag bortvises fra arrangement.

3.4.2. Dom­mer­avgjørelser
Dommeravgjørelser under konkurranse er endelige. Eventuelle feil som dommer gjør, eller overser i løpet av kamp kan klages inn til arrangementsjuryen, men vil normalt bli avvist. Unntak er om dommer lar være å dømme på overtredelser denne beviselig er klar over, og hendelsen får følge for resultatet.

3.4.3. Pro­tester
Eventuelle protester i SM og SC skal bekjentgjøres umiddelbart, og leveres skriftlig til den oppnevnte juryen så snart som mulig, vedlagt et gebyr på kr. 250,-.
Juryens beslutning kan ankes til Forbundsstyret. Anken sendes skriftlig til NSI innen 48 timer etter at juryens kjennelse er mottatt av partene, vedlagt et gebyr på kr. 250,-.
Gebyr refunderes dersom protest/​anke tas til følge. Gebyr som ikke refunderes tilfaller NSI.

3.4.4. Deltak­ers ansvar
Deltakere er pliktig å følge de regler og pålegg som settes av NSI og arrangør. Ved overtredelse kan juryen bortvise deltakeren fra arrangementet. Dersom en deltaker bevisst forårsaker skade eller påfører arrangør andre økonomiske utgifter (i form av bøter og lignende), kan arrangør kreve dette dekket av deltakeren eller laget utøveren representerer.

Ved grove tilfeller av regelbrudd eller uønsket adferd kan Forbundsstyret utestenge deltakere fra fremtidige SC/​SM/​SL.