Avtalevilkår

1.0 Om avtalen

1.1 Avtalein­ngåelse
Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmeld­ing (betalt deltak­er­avgift) til Stu­dentlekene Tromsø 2018.

1.2 Partene

1.2.1

Stu­dentlekene Tromsø 2018, med mandat fra Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI), ref­er­eres til som teknisk arrangør.
Kon­tak­t­in­for­masjon:
Navn: Tromsøstudentenes Idrettslag
Adresse: Kraft sportssenter, Framstredet 79, 9037 Tromsø
Organ­isas­jon­snum­mer: 879 387 272

1.2.2
Deltaker er den per­son som fore­tar påmeldingen.

1.3 Priser
Priser som er oppgitt i påmeldin­gen inklud­erer merverdiavgift.

1.4 Transak­sjoner på nettsiden
Ved påmeld­ing vil all infor­masjon bli kryptert og transak­sjo­nen utføres med sikker teknolo­gi (TLS/SSL). Per­son­lig infor­masjon er beskyt­tet. Telefonnummer og e-postadresse kan deles med samarbeidspartnere frem til 31. mars 2018. (se punkt 2.2). All øvrig informasjon benyttes kun av Studentlekene Tromsø 2018, og deles kun med tredjepart for gjennomføring av Studentlekene Tromsø 2018. Dette innebærer kun trykking av akkrediteringsbevis.

2.0 Deltak­eren

2.1 Deltak­ers ansvar
Deltaker er ans­varlig for de skader som den påfører, eller indi­rekte med­virker til, på lokaler/​utstyr som den benyt­ter seg av under arrange­mentet. Deltaker kan bli stilt økonomisk ansvarlig for dette i etterkant.

Deltaker er plik­tig til å sette seg inn i orden­sre­gle­mentet på den aktuelle skolen, der­som overnat­ting er i regi av arrangør.

I følge NIF sin lov § 11.2. er det straff­bart å nyte alkohol/​rusmidler på bane/​anlegg eller garder­obe for spillere, ledere eller lag. Det er også strengt for­budt å nyte med­brakt alko­hol på sko­lene arrangøren stiller til disposisjon

2.2 Per­son­op­plysninger
Per­son­op­plysninger behan­dles kon­fi­den­sielt og opp­be­vares ifølge norsk lov. Alle per­son-opplysninger vil bli slet­tet etter at de har tjent sitt for­mål. Deltaker god­kjen­ner at kon­tak­t­informasjo­nen (herun­der navn, tlf. og e-post) kan deles med og benyttes av Stu­dentlekene Tromsø 2018 sine samar­bei­dspart­nere. Reser­vasjon mot å dele kon­tak­t­in­for­masjon kan gjøres per e-post til post@sltromso.no.

2.3 Bilder tatt av arrangør
Alle bilder tatt av arrangørens funksjonærer tilhører Stu­dentlekene Tromsø 2018 og Norges Stu­den­tidretts­for­bund, og kan bli brukt i pro­mo­ter­ing under og etter studentlekene.

2.4 Korrekt bilde
Deltaker har ans­var for at bildet som lastes opp for bruk til akkred­i­ter­ingsbevis opp­fyller kravene som etter­spør­res i påmeldingen. Dersom bildet ikke er av riktig person, eller personen ikke kan gjenkjennes, vil det påløpe et gebyr på 100,- ved akkreditering.

3.0 Aktuelle bestem­melser for deltakere i mester­skap arrangert i regi av Norges stu­den­tidretts­for­bund (utdrag fra mesterskapsbestemmelsene)

Forko­r­telser:
NSI – Norges Stu­den­tidretts­for­bund
SM — Norske Stu­dentmester­skap
SC — Norsk Stu­den­tidrettscup
SL – Norske Studentleker

3.1 Bestem­melser for deltakelse

3.1.1 Deltaker­berettigelse
Start­berettigete i alle arrange­ment er medlem­mer av idrettslag tatt opp av NSI, som kan vise gyldig medlem­skap i det respek­tive stu­den­tidrettslaget, og gyldig studiebe­vis*. Se 3.1.1.1 for unntak fra sist­nevnte. En deltaker kan bare være deltaker­berettiget for ett lag.

Medlem­slag må ha over­holdt sine for­p­lik­telser over­for NSI.

*Vi god­tar også ikke-​studenter så gyldig studiekort gjelder ikke for alle.

3.1.1.1 Deltaker­berettigelse i SM og SC
Hvis et lag ikke kan stille med mak­si­malt antall deltakere i lagidret­ter etter punkt 2.1.etter mester­skaps­bestem­melser for NSI som dere finner på stu​den​tidrett​.no, kan laget kom­plet­teres med egne medlem­mer som ikke er studenter.

Ande­len utø­vere som nevnt i første ledd, kan ikke over­stige 25 % av det antall utø­vere som utgjør et lag pr. klasse i den aktuelle lagidretten.

I indi­vidu­elle idret­ter med lagkonkur­ranse, der lag består av min­i­mum tre utø­vere, kan en (1) ikke-​student som er medlem av laget delta.

Lag bestående av stu­den­ter fra to eller flere stu­den­tidrettslag opp­tatt i NSI er start­berettiget, men deltar uten­for konkur­ranse. Lag som deltar uten­for konkur­ranse vil få strøket resul­tatet fra grup­pe­spillet. Disse får ikke plasser­ing i mester­skapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.

Norske stu­den­ter i utlandet er start­berettiget, men deltar uten­for konkur­ranse. Disse får ikke plasser­ing i mester­skapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning til å søke om reise­fordel­ing (Statut­ter for norske SM § 2).

3.1.1.2 Deltaker­berettigelse i SL
Deltaker­berettigelse føl­ger bestem­melsene i SM og SC.

3.1.2 Påmeld­ing og avbud
Påmeld­ing er bindende. Avmeld­ing innen 1. januar gir krav på full refusjon av deltakeravgiften. Lag/​utøvere som har meldt avbud innen 1. februar kan kreve halv refusjon. Ute­blivende lag/​utøvere som ikke har meldt avbud innen denne fris­ten kan ikke kreve deltaker­avgiften tilbake­be­talt. Påmeld­ing er kun gyldig når deltak­er­avgiften er betalt.

Studentlekene Tromsø 2018 kan rette skriftlig krav til ute­blivende lag/​utøvere om dekn­ing av kost­nader påført arrange­mentet ved ute­blivelse eller avbud etter fast­satte fris­ter. Kopi av krav sendes NSI.

Det gis ikke refusjon for andre kjøp hos teknisk arrangør, slik som bussbillett eller overnatting.

Ved plass­be­gren­sning vil det bli pri­or­itert å ha flest mulig deltak­ende stu­den­tidrettslag fremfor flere deltakere fra ett studentidrettslag. I lagidretter vil førstelag fra studentidrettslagene blir prioritert, selv om øvrige lag melder seg på først. Avmelding som følge av dette gir full refusjon av deltakeravgiften uavhengig av tidspunkt.
Ved alle SM og SC er arrangør og reg­jerende stu­dentmester direkte kvalifisert.

3.2.1 For­sikring og reisefordeling
NSI har oblig­a­torisk for­sikring og reise­fordel­ing­sor­d­ning for alle arrange­menter. Beløpet er kr 100,- pr. per­son og betales sam­tidig med påmeld­ing til arrange­mentet. I Stu­dentlekene Tromsø 2018 inngår dette beløpet i deltakeravgiften.

3.2.2. Inn­be­tal­ing til reisefordelingskasse
Alle deltakere betaler inn en fast­satt avgift til reise­fordel­ingskassen ved påmeld­ing til mester­skapet. Reise­fordel­ingsavgiften fast­settes av For­bundsstyret. Over­skudd går til reise­fordel­ings­fond som benyttes til reisefordelingstilskudd.

3.2.3. Reise­fordel­ingstil­skudd
Reise­fordel­ingstil­skudd bereg­nes på grunnlag av rene trans­portut­gifter, dvs. reise mel­lom eget stud­i­ested og arrange­mentssted. Trans­portut­gifter på stud­i­ested og arrange­mentssted (fly­buss, fly­tog, t-​bane, trikk og lig­nende) dekkes ikke. Reise­fordel­ingstil­skudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må doku­menteres med orig­i­nale billetter/​kvitteringer.
Deltakere som reiser langt (har størst kost­nad på reise) skal ha mest støtte.
NSI set­ter en årlig bud­sjet­tramme etter prin­sipp om kr 50,- pr. deltaker til kassen,
Ord­nin­gen skal være lett å forstå og enkel å kom­mu­nis­ere ved bruk av den norske banks hele valører.
Søk­nads­frist på 14 dager.
Første­mann til mølla-​prinsippet ved fordeling.

3.2.4 Søk­nad om reisefordelingstilskudd
Kun start­berettigede i.h.t. 3.1.1. kan søke om reise­fordel­ingstil­skudd i forbindelse med deltakelse i SM og SC. Det er kun utø­vere og en per­son fra støt­teap­pa­rat som kan få refun­dert reiseutgifter.
For å søke om reise­fordel­ingstil­skudd skal NSIs reiseut­giftsskjema benyttes. Skje­maet deles ut av NSI-​representant på mester­skapet eller kan lastes ned på www​.stu​den​tidrett​.no.
Søk­naden fylles ut av ans­varlig per­son i laget, og sendes sam­let for laget. Søk­naden skal fylles ut av ans­varlig til NSI sam­men med orig­i­nale bil­let­ter sen­est 2 uker etter arrange­mentet for å bli behan­dlet. Søk­nader uten bilag blir ikke behandlet.

3.2.5 Reise­fordel­ing ved avlysning av arrangement
Der­som arrange­mentet grun­net man­glende påmeld­ing blir avlyst innen dagen etter påmeldings­fris­ten, vil de påløpte reisekost­nader ikke dekkes gjen­nom reisefordelingstilskuddet.
Der­som avlysnin­gen skyldes andre forhold uten­for arrangørens kon­troll kan det søkes Forbundsstyret om dekn­ing av påløpte reisekost­nader. For­bundsstyret fore­tar en særskilt vurder­ing for det enkelte arrange­ment og kan fatte ved­tak om dekn­ing av hele eller deler av kost­nadene. Det dekkes kun kost­nader for reiser som er bestilt før avlysnin­gen er blitt gjort kjent og kun for ubenyt­tede reiser som ikke kan avbestilles.

3.3.1 Nyt­ing av alko­hol og rusmidler
I følge NIFs lov § 11.2. er det straff­bart å nyte alkohol/​rusmidler på idrettsarena eller garderobe for utø­vere, støt­teap­pa­rat og publikum.

Ved overtre­delse kan arrange­mentsjuryen vedta bortvis­ning fra arrangementet.
I tilknyt­ning til alle arrange­menter gjelder NIFs regler om doping.
Ved alle arrange­ment gjelder norsk lov om alko­holserver­ing og rusmidler.

3.3.2 Uøns­ket adferd
Deltakere som på eller uten­for idrettsarena der idret­ten finner sted, utøver eller opp­for­drer til vold­shan­dlinger, eller ytrer kom­mentarer av rasis­tisk, sek­suelt diskrim­inerende karak­ter og lig­nende, kan av arrange­mentsjuryen bortvises fra arrangementet.
Der­som han­dlin­gen skjer i forbindelse med konkur­ranse er det dom­mer som skal ilegge straff etter gjeldende regle­ment for den aktuelle idret­ten. Arrange­mentsjuryen skal etter konkurransen vur­dere ytterligere straffereaksjoner.

3.4.1. Klager
Føl­gende forhold kan klages inn til jury:
– Bruk av ikke-​startberettigede utø­vere (jf 3.1.1).
– Bruk av ure­gle­mentert utstyr.
– Uøns­ket atferd (jf 3.3.2).
– Forhold knyt­tet til regle­ment for idretten.

Der­som kla­gen tas til følge kan jury vedta diskval­i­fikasjon, tidsstraff, tid­strekk, eller at klagende lag vin­ner kam­pen på walkover. Ved uøns­ket adferd, kan deltaker/​lag bortvises fra arrangement.

3.4.2. Dom­mer­avgjørelser
Dom­mer­avgjørelser under konkur­ranse er endelige. Feil dom­mer gjør, eller overser i løpet av kamp kan klages inn til arrange­mentsjuryen, men vil nor­malt bli avvist. Unntak er om dommer lar være å dømme på overtre­delser denne beviselig er klar over, og hen­delsen får følge for resultatet.

3.4.3. Pro­tester
Eventuelle pro­tester i SM og SC skal bek­jent­gjøres umid­del­bart, og leveres skriftlig til den opp­nevnte juryen så snart som mulig, ved­lagt et gebyr på kr. 250,-.
Juryens beslut­ning kan ankes til For­bundsstyret. Anken sendes skriftlig til NSI innen 48 timer etter at juryens kjen­nelse er mot­tatt av partene, ved­lagt et gebyr på kr. 250,-.
Gebyr refun­deres der­som protest/​anke tas til følge. Gebyr som ikke refun­deres til­faller NSI.

3.4.4. Deltak­ers ansvar
Deltakere er plik­tig å følge de regler og pålegg som settes av NSI og Studentlekene Tromsø 2018 for arrange­mentet. Ved overtre­delse kan juryen bortvise deltak­eren fra arrange­mentet. Der­som en deltaker bevisst forår­saker skade eller påfører arrangør andre økonomiske utgifter (i form av bøter og lig­nende), kan arrangør kreve dette dekket av deltak­eren eller laget utøveren representerer.

Ved grove til­feller av regel­brudd eller uøns­ket adferd kan For­bundsstyret utestenge deltakere fra frem­tidige SC/​SM/​SL.